Skip to content Skip to footer

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Smakelyk( handelsnamen: Eindelyk/ Waro Daro Rotterdam), hierna te noemen: “Smakelyk” waarop Smakelyk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Smakelyk, voor de uitvoering waarvan door Smakelyk derden dienen te worden betrokken. 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Smakelyk en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

7. Indien Smakelyk niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Smakelyk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. Smakelyk behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Wederpartij een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 
Artikel 2 Offertes en overeenkomsten
1. Alle offertes en aanbiedingen van Smakelyk zijn vrijblijvend en bevatten zo veel mogelijk een termijn voor aanvaarding. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2. Smakelyk kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Smakelyk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Smakelyk anders aangeeft. 

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Smakelyk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5. Gemaakte (mondelinge) afspraken binden Smakelyk vanaf het moment dat deze schriftelijk door Smakelyk zijn bevestigd of vanaf het moment dat Smakelyk met instemming van de Wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

6. De omvang van de verplichtingen van Smakelyk wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachten dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.

7. Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Smakelyk pas bindend indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

 
Artikel 3 Levering, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Smakelyk. 

2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

3. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 

4. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Wederpartij nadat Smakelyk hem heeft verwittigd. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 

5. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Smakelyk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Smakelyk dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de levering gereed staat voor transport.

6. Smakelyk heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

7. Smakelyk is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Smakelyk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

 
Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Smakelyk accepteert alleen annuleringen van ontvangen bestellingen binnen 15 dagen na ontvangst van de bestelling, en voor levering van de goederen. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

2. Een Wederpartij die na de termijn van 15 dagen na plaatsing van de bestelling wenst te annuleren, is gehouden aan Smakelyk een bedrag te betalen dat gelijk is aan:

Dagen voor levering: Bedrag factuur:
• 120 dagen                   30%

• 90 dagen                     60%

• 30 dagen                     90%

3. In het geval een Wederpartij (een gedeelte van) zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Smakelyk niet of niet tijdig na komt, heeft Smakelyk het recht de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit alles onverminderd de overige rechten van Smakelyk met betrekking tot o.a. schadevergoeding.

4. Indien de Wederpartij:

• in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient of op enigerlei wijze niet meer vrijelijk over zijn eigendommen kan beschikken;

• komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

• een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet;

• overgaat tot staking of overdracht van zijn werkzaamheden en/of bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan;

heeft Smakelyk door het enkele plaatsvinden van een van de bovengenoemde omstandigheden het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst vereist is.
Vorderingen van Smakelyk op de Wederpartij worden in een bovengenoemd geval direct opeisbaar, onverminderd de overige rechten van Smakelyk.
 
Artikel 5 Overmacht
1. Smakelyk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Smakelyk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Smakelyk tot aan dat moment te voldoen. Smakelyk is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Smakelyk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Smakelyk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf/ magazijn van Smakelyk of van derden daaronder begrepen. Smakelyk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Smakelyk zijn verbintenis had moeten nakomen.

 
Artikel 6 Prijzen, betaling en incassokosten
1. De door Smakelyk vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzendkosten, vallen niet onder de vermelde prijzen. Deze kosten worden apart weergegeven en vooraf overeengekomen.

2. Aanbiedingen, offertes en alle andere prijsopgaven zijn onder voorbehoud van prijswijziging. In geval van een prijswijziging ten gevolge van een wettelijk voorschrift, zijn partijen gehouden deze prijswijziging door te voeren. In geval van prijswijziging van een of meerdere kostprijsfactoren wordt dit automatisch doorberekend in de orderprijs. Een en ander in overeenstemming met eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

3. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.

4. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Smakelyk aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. 

5. Smakelyk behoudt zich het recht voor om vooraf aan de uitvoering van de overeenkomst van de Wederpartij een voorschot te verlangen

6. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

7. Indien de Wederpartij niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is Smakelyk gerechtigd, nadat hij de Wederpartij ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan de Wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

8. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd..

9. Smakelyk heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Smakelyk kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Smakelyk kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

10. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Smakelyk en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Smakelyk onmiddellijk opeisbaar. 

 
Artikel 7 Intellectueel eigendom en eigendomsvoorbehoud
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Smakelyk zich de rechten en bevoegdheden voor die Smakelyk toekomen op grond van de Auteurswet. 

2. Het is de Wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 

3. Smakelyk behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

4. Aan de Wederpartij geleverde goederen/zaken blijven eigendom van Smakelyk zolang de Wederpartij niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met Smakelyk aangegane overeenkomst tot levering van zaken (in verband daarmee) verschuldigd is. Niettemin zal de Wederpartij dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is. De zaken mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

 
Artikel 8 Garanties, onderzoek, klachten en retournering 
1. De door Smakelyk te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De te leveren zaken zullen beantwoorden aan de omschrijving zoals vermeld door Smakelyk en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

2. Indien een door Smakelyk verstrekte garantie betrekking heeft op een zaak die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. 

3. Smakelyk verschaft de Wederpartij een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie. 

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Smakelyk, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Smakelyk geen invloed op kan uitoefenen. 

5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 5 dagen na ontdekking schriftelijk aan Smakelyk te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Smakelyk in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Smakelyk in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en eventueel op te lossen. 

6. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. 

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Smakelyk de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Smakelyk, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Smakelyk te retourneren en de eigendom daarover aan Smakelyk te verschaffen, tenzij Smakelyk anders aangeeft. 

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Smakelyk daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

9. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van Smakelyk en onder door Smakelyk te bepalen voorwaarden. De Wederpartij is verplicht de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de Wederpartij verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Smakelyk nader op te geven adres.

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Smakelyk niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan zowel goederen als personen, bij de Wederpartij en bij derden.

2. Smakelyk is niet aansprakelijk in het geval dat:

• het geleverde ongeschikt blijkt voor het doel waarvoor het is aangeschaft;

• de schade is veroorzaakt door gebruik/verwerking van het geleverde;

• het geleverde wordt verwerkt tot een product waarvoor het geleverde in feite niet geschikt is dan wel blijkt te zijn.

3. De beperkingen van de aansprakelijkheid van Smakelyk zoals in dit artikel bepaald, gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld van Smakelyk en/of diens ondergeschikten.

4. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Smakelyk beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. 

5. Indien Smakelyk op enigerlei wijze aansprakelijk blijkt te zijn jegens de Wederpartij, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar van Smakelyk. Indien de verzekeraar van Smakelyk niet overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Smakelyk beperkt tot de waarde van het betreffende product(en).

6. De Wederpartij vrijwaart Smakelyk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Smakelyk toerekenbaar is. 

 
Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle overeenkomsten tussen Smakelyk en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

2. Alle geschillen tussen Smakelyk en de Wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Eindhoven. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

 
CONTACTGEGEVENS

Hoge Panakker 2
5674DB Nuenen
info@smakelyk.nl

TELEFONISCH BEREIKBAAR

Tel. 085-0043669
op maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur

EINDELYK

Eindelyk biedt een smakelijk assortiment aan typisch Eindhovense producten & cadeaupakketten. In elk product beleef je de historie, cultuur, industrie & inwoners van Eindhoven. De groei die Eindhoven de afgelopen 100 jaar heeft doorgemaakt is uniek in Nederland. Van Kempisch stadje naar de slimste jongen van de klas. Van de wereld zelfs. Eindelyk (vrij vertaald: met de kenmerken van Eindhoven) is een eerbetoon aan de stad en iedereen die aan deze groei heeft bijgedragen. Proef de trots.

Eindelyk wordt geproduceerd door ©Smakelyk 2022. Alle rechten voorbehouden. Webdesign Loco

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Reprizo